มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
27/11/2563 07:44 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:41 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:40 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:38 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.
27/11/2563 07:36 น.