มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม
20/09/2566 03:06 น.
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิจิตร โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม To Be Number One ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ชมรม To Be Number One ของเทศบาลเมืองพิจิตร ได้มีแผนปฏิบัติงานในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและนโยบายดำเนินกิจกรรม To Be Number One เทศบาลเมืองพิจิตร ในทุกชุมชน และชมรมสามารถขยายเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมี ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วย นายปัญญา ประเสริฐชัย รองนายเทศมนตรี ,นายจเร โหมดชัง ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, ผู้แทนชุมชน, คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางน้ำบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
20/09/2566 02:56 น.
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี “ ชวนเพลินพิศ พิจิตรดนตรี ” พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี สร้างโอกาสและประสบการณ์ทางการแสดงดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษา และสามารถพัฒนาต่อยอดที่สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 ณ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร
21/08/2566 04:38 น.
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปรับถูมิทัศน์โดยรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ และปลูกต้นส้มโอท่าข่อยในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิจิตร ผู้แทนชุมชน ประชาชน และหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
18/07/2566 04:28 น.
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 จังหวัดพิจิตร โดย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จัดพิธีถวายราชสดุดีและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ถวายเครื่องทองน้อยและถวายเครื่องราชสักการะบนแท่นพิธี กล่าวถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ลำดับต่างๆ การแข่งขันเปตอง เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการปล่อยปลา
14/06/2566 01:58 น.
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด Beat Plastic Pollution จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย Ms. Marlene Nilsson ผู้แทนโครงการแห่งสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ นักแสดง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร (มินิมาราธอน) และระยะทาง 5 กิโลเมตร (ฟันรัน) เพื่อรวมพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบกิจกรรมงานเดิน - วิ่ง รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ณ ลานกิจกรรมประตู 4 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1000 คน