มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิจิตร โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม To Be Number One ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ชมรม To Be Number One ของเทศบาลเมืองพิจิตร ได้มีแผนปฏิบัติงานในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและนโยบายดำเนินกิจกรรม To Be Number One เทศบาลเมืองพิจิตร ในทุกชุมชน และชมรมสามารถขยายเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมี ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วย นายปัญญา ประเสริฐชัย รองนายเทศมนตรี ,นายจเร โหมดชัง ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, ผู้แทนชุมชน, คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางน้ำบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.
20/09/2566 03:07 น.