มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร และสวนแม่ สวนลูก ได้ออกตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญา มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขในบางจุด ซึ่งผู้จับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
06/07/2564 02:18 น.
06/07/2564 02:17 น.
06/07/2564 02:17 น.
06/07/2564 02:17 น.
06/07/2564 02:17 น.
06/07/2564 02:17 น.