มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

 

๑.  ที่ตั้ง                                        ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

                                                   ทิศเหนือ        หมู่บ้านแมกไม้และหมู่บ้านทรัพย์กานดา

                                                   ทิศใต้           พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่วัดเรืองเวช

                                                   ทิศตะวันออก   บ้านพักอาศัยและทางด่วนสายปากเกร็ด-บางปะอิน

                                                   ทิศตะวันตก     หมู่บ้านมิตรประชา

๒.  ขนาดพื้นที่                                ประมาณ  ๑๐๙ ไร่เศษ (เป็นพื้นดิน ๔๐ ไร่ พื้นน้ำ ๖๙ ไร่)

                                                   พื้นที่การใช้ประโยชน์และจัดบริการประกอบด้วย

                                                     ๑. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี พร้อมลานพระราชานุสาวรีย์ (พ.ศ.๒๕๔๐)

                                                     ๒. เขื่อนคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมทางเดินริบสระ ความยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

                                                     ๓. ลู่วิ่งพร้อมเส้นทางจักรยานโดยรอบสระน้ำ ความยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

                                                     ๔. น้ำพุกลางสระน้ำ พร้อมระบบน้ำพุดนตรี

                                                     ๕. นาฬิกาดอกไม้

                                                     ๖. ศาลาทรงไทยริมน้ำ

                                                     ๗. สวนสุขภาพธนาคารไทยพานิชย์

                                                     ๘. สวนหย่อมและสถานที่พักผ่อน พร้อมเก้าอี้นั่งพักผ่อนโดยรอบสวน

                                                     ๙. ลานอเนกประสงค์ ลานแอโรบิก พร้อมหอนาฬิกา

                                                     ๑๐.ลานจอดรถด้านหน้าสวนฯ และพื้นที่ใต้ทางด่วน

                                                     ๑๑.สนามเปตอง/สนามเด็กเล่น

                                                     ๑๒.รั้วโดยรอบและประตูเข้าออก จำนวน ๓ ประตูพร้อมป้อม รปภ.

                                                     ๑๓.ห้องสุขา จำนวน ๓ จุด

                                                     ๑๔.โรงเก็บพัสดุ/เรือนเพาะชำ

                                                     ๑๕.ศูนย์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

                                                     ๑๖.โป๊ะริมน้ำ/ลานอเนกประสงค์จัดกิจกรรม

                                                     ๑๗.ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ พื้นที่ ๗ ไร่ (พ.ศ.๒๕๕๕)

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                                พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐ์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

                                                เป็นพระราชานุสาวรีย์ทรงเครื่องแบบ ตชด.ประทับนั่งบนโขดหินท่ามกลางทัศนียภาพสวน ดำเนินการปั้น 

                                                พระราชานุสาวรีย์ โดยกรมศิลปากร เนื้อเป็นสัมฤทธิ์ ดำเนินการวางศิลาฤกษ์พระราชานุสวารีย์ เมื่อวันที่

                                                ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                       เปิดเป็นลำดับที่ ๑๑  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๓๖ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา

                                                 ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

                                                        

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

                                                              เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๓ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

๖. หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน                     เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นหน่วยงาานรับผิดชอบดูแล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

                                                   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุน

                                                   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน และภายใต้แนวทางของและ

                                                   มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

  

๗. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

                                                             ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  โทร ๐๒-๕๘๐-๐๗๑๑,๐๘๙-๒๐๓-๐๔๓๒

                                                             เทศบาลนครปากเกร็ด  โทร ๐๒-๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๘๒๗

   

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

                                                             เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีเขื่อนล้อมรอบ ส่วนที่เป็นพื้นดินมีต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณ ร่มรื่นสวยงาม

                                                    อยู่ท่ามกลางชุมชนล้อมรอบมีพื้นที่โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนเมืองนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช

                                                    สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน                                   ต้นไม้ประจำสวน คือ"ต้นประดู่บ้าน"โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

                                                    ได้พิจารณาเลือก "ต้นประดู่" เป็นต้นไม้ประจำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เนื่องจากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่

                                                    ปลูกได้ดีในที่แสงแดดจัดให้ร่มเงา ดอกสีเหลืองเข้มมีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์

 

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก             ( /  )  ไม่มี  (   ) มี 

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑   เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวน   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน   "ทุเรียนนนท์"

                                                             สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชดำริให้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

                                                   นำทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรีที่อาจสูญพันธุ์จากสถานการณ์อุทกภัยปี ๒๕๕๔ มาอนุรักษ์ไว้ที่สวนประกอบ

                                                   กับทุเรียนนนท์เป็นทุเรียนที่มีรสชาติเฉพาะและเป็นผลไม้มีชื่อของจังหวัดนนทบุรีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

                                                   จึงกำหนด "ทุเรียนนนท์" เป็นไม้ประจำสวน

จำนวนผู้เข้าชม 925