มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม
26/05/2566 01:54 น.
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. นางสาวศิรัสนันทน์ ฟักสังข์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์แดงรัศมี (ผลที่4) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม 2. นางวัชรี อ่าววิจิตรกุล เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่1) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 3. พ.อ.เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่2) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จำนวน 18 คน
10/05/2566 02:05 น.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานเปิด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร อบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกทุเรียนนนท์ โดยงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการดังกล่าวอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกทุเรียนนนท์ และนำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ทราบ รวมถึงเป็นการสนองพระราชดำริกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 91 คน
19/04/2566 04:47 น.
วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายนพกร หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้แก่ ทุเรียนสายพันธุ์กบไว จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี นําทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเป็นการถวายรายงาน และแจ้งผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 8 คน
18/04/2566 02:07 น.
วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด นําโดย นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้แก่ ทุเรียนสายพันธุ์นกหยิบ จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม ทุเรียนสายพันธุ์กบสุวรรณ จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม และทุเรียนสายพันธุ์กําปั่นเหลือง จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี นําทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเป็นการถวายรายงาน และแจ้งผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 15 คน