มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม
14/06/2566 01:58 น.
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง Run for Earth : วิ่งรักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด Beat Plastic Pollution จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย Ms. Marlene Nilsson ผู้แทนโครงการแห่งสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ นักแสดง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร (มินิมาราธอน) และระยะทาง 5 กิโลเมตร (ฟันรัน) เพื่อรวมพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบกิจกรรมงานเดิน - วิ่ง รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ณ ลานกิจกรรมประตู 4 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1000 คน
06/06/2566 02:21 น.
วันนี้ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.20 น. เทศบาลเมืองพิจิตร โดย ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิจิตร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดพิจิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จัดกิจกรรมขึ้นบริเวณด้านหน้าบึงสีไฟ แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิจิตร ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและเส้นชัยดังกล่าว โดยมีส่วนราชการและประชาชนร่วมเดิน-วิ่ง 2,080 คน โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดพิจิตรดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอ โดยได้รับรายได้จากค่าสมัครและเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,040,450 บาท
01/06/2566 06:19 น.
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562, รายงานกิจการและผลการดำเนินงานของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562-2565, สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด 12 จังหวัด พ.ศ.2562 -2565, ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ จังหวัดนนทบุรี, ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหอชมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด, การรับรองงบดุลของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2565 และการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 Link : https://news.ch7.com/detail/647556
30/05/2566 04:14 น.
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ผล ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์แดงรัศมี จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม ทุเรียนพันธุ์กบเล็บเหยี่ยว จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 คน
29/05/2566 01:57 น.
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นางนลินา หวังพราย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธาและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. นายนพกร หวังพราย เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์ กบตาเต่า จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 2. นางสาวสุรภี พรมมณี เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์ หมอนทอง (ผลที่3) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม 3. นายสุทร บุญสิริชูโต เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์ หมอนทอง (ผลที่4) จำนวน 1 ผล หนัก น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม จำนวน 9 คน