มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สำหรับผู้มาใช้บริการ 1. ทุกคนต้องวัดไข้ ด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิตอล โดยอุณหภูมิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามจะต้อง ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 75% ก่อนลงทะเบียน 3. ลงทะเบียน ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ การเข้าใช้บริการ
09/10/2563 02:24 น.
09/10/2563 02:24 น.
09/10/2563 02:24 น.
09/10/2563 02:24 น.
09/10/2563 02:24 น.
09/10/2563 02:24 น.
09/10/2563 02:24 น.
09/10/2563 02:24 น.