มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 6 กย.2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และสวนแม่ สวนลูก ได้ออกตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จากการตรวจพื้นที่ คณะกรรมการฯได้มีข้อท้วงติงให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานหลายประการ ซึ่งผู้รับจ้างยินดีรับข้อท้วงติงไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามการดำเนินการต่อไป
06/09/2564 09:30 น.
06/09/2564 09:30 น.
06/09/2564 09:30 น.
06/09/2564 09:30 น.
06/09/2564 09:30 น.
06/09/2564 09:29 น.