มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่5 ส.ค.2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร และสวนแม่ สวนลูก ได้ร่วมกันตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดงาน
05/08/2564 09:55 น.
05/08/2564 09:55 น.
05/08/2564 09:55 น.
05/08/2564 09:55 น.
05/08/2564 09:55 น.
05/08/2564 09:55 น.
05/08/2564 09:55 น.