มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่4มิ.ย.2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร และสวนแม่ สวนลูก ได้ตรวจการปฏิบีติงานของผู้รับจ้าง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญาจ้าง มีข้อสั่งการให้ปรับปรุงเพิ่มเติมในบางจุด ผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
08/06/2564 01:45 น.
08/06/2564 01:45 น.
08/06/2564 01:45 น.
08/06/2564 01:44 น.
08/06/2564 01:44 น.
08/06/2564 01:44 น.
08/06/2564 01:44 น.