มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

รายพระนาม และรายนาม คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

รายพระนาม และรายนาม  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  

 

นายิกากิตติมศักดิ์

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

นายกมูลนิธิฯ

 

ท่านผู้หญิงสุมาลี   จาติกวนิช

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

 

.

นายอารีย์    วงศ์อารยะ 

ประธานฯ

๑๗.

 

นายระพี  ผ่องบุพกิจ

(ผวจ. ฉะเชิงเทรา) 

กรรมการ

๒.

นายอภัย    จันทนจุลกะ

รองประธานฯ คนที่ ๑

๘.

 

นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์

(ผวจ. ชุมพร)  

กรรมการ

๓.

นายเจริญผล    สุวรรณโชติ 

รองประธานฯ คนที่ ๒

๑๙.

 

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล

(ผวจ. เชียงราย)

กรรมการ

๔.

คุณหญิงวรรณา   สิริวัฒนภักดี 

กรรมการ

๒๐.

 

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์

(ผวจ. นนทบุรี)

กรรมการ

๕.

นางทิพาภรณ์   โชควัฒนา 

กรรมการ

๒๑.

 

นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์

(ผวจ. ปัตตานี)  

กรรมการ

๖.

พลเอกประดิษฐ์   บุญเกิด 

กรรมการ

๒๒.

 

นายภานุ  แย้มศรี

 (ผวจ. พระนครศรีอยุธยา)  

กรรมการ

๗.

นายวิชัย   ศรีขวัญ 

กรรมการ

๒๓.

 

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา

(ผวจ. พังงา)

กรรมการ

๘.

นายพรสิทธิ์   ศรีอรทัยกุล

กรรมการ

๒๔.

 

นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ

 (ผวจ. พิจิตร)  

กรรมการ

๙.

นายโอฬาร  คูหาเปรมกิจ

กรรมการ

๒๕.

 

นายวันชัย  คงเกษม

(ผวจ. ร้อยเอ็ด)   

กรรมการ

๑๐.

นายเขมชาติ    เทพไชย

กรรมการ

๒๖.

 

นายวัฒนา  พุฒิชาติ

(ผวจ. ศรีสะเกษ) 

กรรมการ

๑๑.

นายจรัญ   วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ

๒๗.

 

นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์

(ผวจ. สกลนคร) 

กรรมการ

๑๒.

นายสมบัติ    พานิชชีวะ

กรรมการ

๒๘.

นายเมฆินทร์  เมธาวิกูล

 

กรรมการ

และเหรัญญิก

๑๓.

นายสมพงษ์  ปรีเปรม

กรรมการ

๒๙.

นางสาวรักดี  ธัญญนิติประเสริฐ

 

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 

๑๔.

นายอนันต์  ชูโชติ

กรรมการ

๓๐.

 

นายคำรณ   โกมลศุภกิจ

 

กรรมการและเลขาธิการ

๑๕

นายอนาวิน   วณิชวิทย์

กรรมการ

๓๑.

 

นายวิชัย   ธรรมชอบ

 

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่  ๑

๑๖.

 

นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์

(ผวจ. กาญจนบุรี)

กรรมการ

๓๒.

นายเริงศักดิ์   มหาวินิจฉัยมนตรี

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่  ๒จำนวนผู้เข้าชม 466