มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร

 

๑.  ที่ตั้ง                                        บริเวณสระพังทอง  เขตเทศบาลเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                ประมาณ  ๑๒๐ไร่ พื้นที่ดินประมาณ ๕๐ ไร่ พื้นที่น้ำประมาณ ๗๐ไร่

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่ ๖ เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน   ๒๕๓๐ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม   ๒๕๔๓  โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน         เทศบาลนครสกลนคร

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร    โทร ๐๔๒-๗๑๑-๒๘๒,๐๘๙-๒๐๓-๐๔๗๙

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร  โทร ๐๔๒-๗๑๑-๒๐๓

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

มีสวนไม้ดอก ไม้ประดับ อยู่รอบบึงขนาดใหญ่ “บึงสระพังทอง” ซึ่งอยู่บริเวณกลางสวน ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองหาร อุดมด้วยต้นไม้   สวนหินประดับและสวนน้ำ

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน                          ต้นนนทรี

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก  (    )  ไม่มี  ( /  ) มี  โดยทำพิธีเปิดสวนฯไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๑ ในพื้นที่  ๒๕ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าพี่นางเธอ-      เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( /  ) มี   (    )  ไม่มี 

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวน  ( /  ) มี   (    )  ไม่มี 

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( /  ) มี   (    )  ไม่มี 

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล     มะปรางหวาน

จำนวนผู้เข้าชม 1,072