มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

๑.  ที่ตั้ง                                        ในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                 ประมาณ  ๒๓๗ ไร่

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                         สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่ ๑    เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๒๔  โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรม-ราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 เมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม  ๒๕๔๓ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน                 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๐๔๕-๖๑๒-๙๑๙ ,๐๙๘-๒๕๑-๙๒๐๒

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ๐๔๕-๖๑๒-๙๓๔

.  ลักษณะเด่นของสวน 

เป็นสวนป่าธรรมชาติ มีพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะต้นลำดวนมากกว่า  ๔๐,๐๐๐ ต้น พื้นที่สวนเป็นที่ราบสูงต่ำตามธรรมชาติ มีลำห้วย  ๒  สายไหลผ่าน    มีสวนสัตว์ภายในสวนฯ  และ      มีโครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่า     

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน           ต้นลำดวน

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก  ( /  )  ไม่มี  (   ) มี

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวนฯ   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล      มะไฟหวาน

จำนวนผู้เข้าชม 639