มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

๑.  ที่ตั้ง                                        บริเวณบึงพลาญชัย เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                ประมาณ  ๑๒๓ ไร่

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :  

เปิดเป็นลำดับที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๒๙

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เมื่อวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๓ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกุฎราชกุมาร

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน          เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด               โทร ๐๔๓-๕๑๑-๗๐๖

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                     โทร ๐๔๓-๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๑๑

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

อยู่บริเวณใจกลางเมือง มีบึงน้ำขนาดใหญ่ คือ บึงพลาญชัย  และมีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ใจกลางสวน 

มีการแสดงน้ำพุดนตรี รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการใหม่ๆ ในสวนฯ โดยตลอด เช่น กำลังก่อสร้างหอชมเมือง (รูปทรงโหวด)

๙.  ต้นไม้ประจำสวน                          ต้นกันเกรา

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   ( /  )  ไม่มี  (   ) มี 

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวนฯ   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล      มะขามป้อม

จำนวนผู้เข้าชม 574