มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร

๑.  ที่ตั้ง                                        บริเวณบึงสีไฟ  เขตเทศบาลเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                ประมาณ  ๑๗๐ ไร่ (พื้นน้ำ ๑๒๐ ไร่ พื้นดิน ๕๐ ไร่)

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่  ๕  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๓๐ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน       เทศบาลเมืองพิจิตร

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร    โทร  ๐๕๖-๖๑๑-๐๓๔

นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร  โทร ๐๕๖-๖๑๒-๑๐๙

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

เป็นสวนไม้ดอก  ไม้พุ่ม  และสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมบึงสีไฟมีรูปปั้นจระเข้ยักษ์อยู่หน้าบึง มีสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำหลากหลาย  โดยเฉพาะบัวหลวงที่สวยงาม มีสะพานทอดลงน้ำไปจนถึงศาลากลางบึงเป็นที่          ตั้งสถานีทดลองเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และอาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน          ต้นค้อ

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   ( /  )  ไม่มี  (   ) มี 

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑   เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวนฯ   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล         ส้มโอท่าข่อย

จำนวนผู้เข้าชม 1,075