มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา

๑.  ที่ตั้ง                                        ถนนอู่ทอง  ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อยู่ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์)

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                ประมาณ  ๑๕๒ ไร่

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๒๘ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๓ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เป็นหน่วยงานหลัก  ร่วมกับ  สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานรอง

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร ๐๘๙-๒๐๓-๐๔๔๖

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  โทร ๐๓๕-๒๕๒-๒๓๕

สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๒-๒๘๔

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

อยู่ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานเป็นจุดเด่นมีการดัดแปลงพื้นที่   ให้น้อยที่สุด  มีต้นไม้ขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปตามแนวคลอง  และถนนโบราณเป็นที่ศึกษาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  และโบราณคดีที่มีคุณค่าไปในตัว

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน            ต้นหมัน

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   ( /  )  ไม่มี  (   ) มี  (มีดำริที่จะขอจัดสร้างอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนปฎิบัติ)

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวนฯ   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล        พุทรา

 

จำนวนผู้เข้าชม 886