มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี

๑.   ที่ตั้ง                                       ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  (อยู่ติดชายทะเล)

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                ประมาณ  ๑๕๕ ไร่

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่ ๑๒  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๓๗ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เมื่อวันที่  ๒  กันยายน   ๒๕๔๓  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน     เทศบาลเมืองปัตตานี

 

๗. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี    โทร ๐๗๓-๓๓๕-๙๑๗ , ๐๘๙-๒๐๓-๐๔๓๖

เทศบาลเมืองปัตตานี  โทร ๐๗๓-๓๑๒-๑๑๑

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

เป็นสวนป่าชายเลนธรรมชาติ เป็นสวนฯ เพียงแห่งเดียวที่อยู่ติดกับชายทะเล มีคุณค่าทางนิเวศน์สูงอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ทะเล และพรรณไม้ป่าชายเลนประเภทลำพู  และโกงกาง มีแหล่งท่องเที่ยงเชิงผจญภัย (Adventure Park)  เป็นทางเดินลอยฟ้า (Sky walk)  

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน      ต้นสารภีทะเล

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   (   )  ไม่มี  ( /  ) มี  ในพื้นที่ ๑๑๗ ไร่ ได้สร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสร็จเรียบร้อย และทำพิธีเปิดสวนฯ เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๖

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวนฯ   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล        ต้นหยี

จำนวนผู้เข้าชม 1,051