มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย

๑.  ที่ตั้ง                                           ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (ห่างตัวจังหวัดประมาณ ๙ กม.)

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                   ประมาณ  ๖๒๕ ไร่ (รวมเนื้อที่หนองบัวใหญ่ และหนองบัวน้อย 

                                                      จำนวน  ๒๕๐ ไร่)

                                                      

๓.  พระราชานุสาวรีย์                           สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประทับยืน

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่ ๗  เมื่อวันที่ ๑๐  มกราคม   ๒๕๓๑ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

      เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน                 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   โทร ๐๕๓-๑๕๐-๑๕๐ , ๐๘๙-๒๐๓-๐๐๑๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โทร ๐๕๓-๗๗๖-๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

เป็นสวนป่าใกล้เชิงเขาพื้นที่เป็นเนินดินขนาดย่อม ๓ เนิน มีถนนดอกไม้ยาวนับร้อยเมตรเชื่อมระหว่างหนองบัวใหญ่  และหนองบัวน้อย  มีน้ำพุขนาดใหญ่อยู่กลางหนองบัวและอุทยานดอกไม้นานาพรรณล้อมรอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  หมู่บ้านป่าสงวนและสวนสัก

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน         ต้นสุพรรณิการ์ หรือ ฝ้ายคำ

 

๑๐. การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   (    )  ไม่มี    ( / ) มี  โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดพื้นที่

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวน   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล          ลิ้นจี่

 

จำนวนผู้เข้าชม 2,037