มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร

 

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร

 

1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลังสวนบริเวณถ้ำขันเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

(ห่างจากตัวเมืองชุมพร 75 กม.) ซึ่งมีพื้นที่อาณาเขต ดังนี้

          ทิศเหนือ        ติดกับ หมู่ที่ 8 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

          ทิศใต้           ติดกับ หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

          ทิศตะวันออก   ติดกับ หมู่ที่ 7 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ทิศตะวันตก     ติดกับ แม่น้ำหลังสวน 

2. ขนาดพื้นที่

ประมาณ 70 ไร่ 

3. พระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับนั่ง

4. พิธีเปิดสวนฯ

เปิดเป็นลำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2532 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

5. พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2543 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

6. หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา เป็นหน่วยงานหลัก

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานรอง

(กำลังขอแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลสวน)

๗. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร โทร 077-504-009,089-203-0526

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา โทร 077-630-659

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โทร 077-506-092

 

 

๘. ลักษณะเด่นของสวน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นสวนที่มีธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำหลังสวนไหลผ่านฝั่งขวาของสวน    ทางเดินจากหน้าสวนถึงภูเขาหลังสวน สองข้างทางเดินบนภูเขามีพืชป่าหลากชนิด    เช่น มะไฟป่า เปราะป่า พรหมขาว พืชวงศ์บอนชนิดต่างๆ บนยอดเขามีพระพุทธบาทจำลอง และมี "ถ้ำรอยควาย" ซึ่งเป็นถ้ำที่ทะลุลงไปถึงถ้ำที่อยู่ ณ ระดับพื้นดิน แสงแดดสามารถ ส่องทะลุและมีลมเย็นจากด้านล่างพัดขึ้น อากาศจึงถ่านเทเย็นสบายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ปากถ้ำทางเข้ามีพระนามาภิไธยย่อ "สว" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานอยู่ ต่ำลงมาเป็นถ้ำเขาเงิน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ผนังถ้ำมีพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" ประดิษฐาน

สถานที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เคยเสด็จประพาสและโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นผาเอนลงสู่แม่น้ำเพื่อเป็นที่ระลึก และเพื่อให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน ที่ชายน้ำมีศาลาที่ประทับริมฝั่งแม่น้ำเป็นแบบใต้ถุนสูง ด้านล่างมีชายหาด ได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ

ด้านหลังของสวนมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่ มีเงาะ ทุเรียน มังคุด และลางสาด ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร 

๙. ต้นไม้ประจำสวน

ต้นจันทน์เทศ

๑๐. การจัดสร้างสวนแม่สวนลูก

 (/) ไม่มี ( ) มี

๑๑. การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑ เรือนเพาะชำ (/ ) มี ( )ไม่มี

๑๑.๒ เอกสารแผ่นพับแนะนำสวน (/) มี ( ) ไม่มี

๑๑.๓ ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (/) มี ( ) ไม่มี

๑๑.๔ การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวนชื่อไม้ผล “จันทน์เทศ”

 

จำนวนผู้เข้าชม 2,160