มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

๑.  ที่ตั้ง                                    บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

๒.  ขนาดพื้นที่                             ประมาณ  ๙๐ ไร่

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                      สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                               

เปิดเป็นลำดับที่ ๔  เมื่อวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๒๙ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม   ๒๕๔๓ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน   

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร ๐๓๘-๕๑๒-๕๒๐ ต่อ ๑๒๑,๐๘๙-๒๐๓-๐๓๙๔

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร ๐๓๘-๕๑๒-๕๓๗

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

เป็นสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกและพรรณไม้นานาพรรณ  อยู่ใจกลางเมืองรายล้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ  มีบึงน้ำใสสะอาด และน้ำพุ  ขนาดใหญ่ มีสนามเด็กเล่น  และที่ออกกำลังกาย และสันทนาการที่สวยงาม                  เป็นสถานที่หลักใช้จัดกิจกรรมในงานพิธี  รัฐพิธี  และงานประเพณีต่างๆ ของจังหวัด

๙.  ต้นไม้ประจำสวน        ต้นเฟื่องฟ้า

 

๑๐. การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   ( /  )  ไม่มี   (   )   มี

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวน   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล    มะม่วง    (ปลูกที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า)

จำนวนผู้เข้าชม 1,899