มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

 

๑.  ที่ตั้ง                                        บ้านทุ่งนาคราช  ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ในบริเวณวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี กาญจนบุรี

 

๒.  ขนาดพื้นที่                                ๖๐๐ ไร่ เศษ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์                        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประทับนั่ง

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่ ๘ เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๓๑ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน   

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี กาญจนบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ

 

.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  โทร ๐๓๔-๕๑๓-๒๓๐ , ๐๘๑-๒๐๑-๐๐๙๙

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี กาญจนบุรี โทร ๐๓๔-๕๑๕-๐๕๐,๐๓๔-๕๕๒-๑๐๗

 

๘.  ลักษณะเด่นของสวน                 

เป็นสวนหินตามธรรมชาติ อุดมด้วยต้นไม้ป่านานาพรรณ และมีภูเขาหินปูนโดยรอบ

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน       ต้นกาญจนิกา

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   (   )  ไม่มี   ( / ) มี  ในพื้นที่  ๘๔ ไร่ ซึ่งทำการพัฒนาสวนฯ แล้ว และ  มีโครงการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส-             ราชนครินทร์

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  ดำเนินการแล้ว   (   ) ยังไม่ดำเนินการ

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวน   ( / )  ดำเนินการแล้ว   (   ) ยังไม่ดำเนินการ

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  ดำเนินการแล้ว   (   ) ยังไม่ดำเนินการ

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน    

         ชื่อไม้ผล    มะขามป้อม

จำนวนผู้เข้าชม 674